• VMware Workstation(Win+Linux)虚拟机合集+激活密钥

    最新版本直链 2023年07月04日 11:24:06 Windows:https://www.vmware.com/go/getworkstation-win Linux:https://www.vmware.com/go/getworkstation-linux 系统要求 VM17:硬件要求高,Windows 10 或更高版64位 VM16:硬件要求高,Windows 10 或更高版64位 VM15:硬件要求中,Windows 7 或更高版64位 VM12:硬件要求低,Windows 7 或更高版64位 VM10:Windows XP 或更高版32位和64位旧版 注意: VM17版本已经砍掉了虚拟磁盘映射功能,如果你要用这个功能的话千万别下载 VM16.1.2 是完美版,之后的版本,官方允许磁盘映射一次,再映射就报错了。 VM14版本开始不支持某些旧的电脑硬件,会提示不支持或安装失败, 如遇到请退回12版本。 【VMware Workstation 17】 VMware Workstation v17.x 永久许可证激活密钥: MC60H-DWHD5-H80U9-6V85M-8280D 4A4RR-813DK-M81A9-4U35H-06KND NZ4RR-FTK5H-H81C1-Q30QH-1V2LA JU090-6039P-08409-8J0QH-2YR7F 4Y09U-AJK97-089Z0-A3054-83KLA 4C21U-2KK9Q-M8130-4V2QH-CF810 VMware Workstation 17.0.2 Pro for Windows 发布日期: 2023-04-25 文件大小: 607.7 MB https://customerconnect.vmware.com/cn/downloads/details?downloadGroup=WKST-1702-WIN&productId=1376&rPId=104681 下载地址: https://download3.vmware.com/software/WKST-1702-WIN/VMware-workstation-full-17.0.2-21581411.exe VMware Workstation 17.0.2 Pro for Linux 发布日期: 2023-04-25 文件大小: 513.94 MB https://customerconnect.vmware.com/cn/downloads/details?downloadGroup=WKST-1702-LX&productId=1376&rPId=104682 下载地址: https://download3.vmware.com/software/WKST-1702-LX/VMware-Workstation-Full-17.0.2-21581411.x86_64.bundle ---------分---------隔---------线--------- 【VMware Workstation 16】 VMware Workstation v16.x 永久许可证激活密钥: ZF3R0-FHED2-M80TY-8QYGC-NPKYF YF390-0HF8P-M81RQ-2DXQE-M2UT6 ZF71R-DMX85-08DQY-8YMNC-PPHV8 110L3-9135J-M807A-08ARK-84V7L FF31K-AHZD1-H8ETZ-8WWEZ-WUUVA CV7T2-6WY5Q-48EWP-ZXY7X-QGUWD VMware Workstation 16.1.2 Pro for Windows 发布日期: 2021-05-18 文件大小: 621.29 MB https://customerconnect.vmware.com/cn/downloads/details?downloadGroup=WKST-1612-WIN&productId=1038&rPId=98567 下载地址: https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-workstation-full-16.1.2-17966106.exe VMware Workstation 16.1.2 Pro for Linux 发布日期: 2021-05-18 文件大小: 502.98 MB https://customerconnect.vmware.com/cn/downloads/details?downloadGroup=WKST-1612-LX&productId=1038&rPId=98568 https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-Workstation-Full-16.1.2-17966106.x86_64.bundle VMware Workstation 16.2.5 Pro for Windows 发布日期: 2022-12-13 文件大小: 615.58 MB https://customerconnect.vmware.com/cn/downloads/details?downloadGroup=WKST-1625-WIN&productId=1038&rPId=98567 https://download3.vmware.com/software/WKST-1625-WIN/VMware-workstation-full-16.2.5-20904516.exe VMware Workstation 16.2.3 Pro for Windows 发布日期: 2022-03-10 文件大小: 615.43 MB https://customerconnect.vmware.com/cn/downloads/details?downloadGroup=WKST-1623-WIN-NEW&productId=1038&rPId=98567 https://download3.vmware.com/software/WKST-1623-WIN-New/VMware-workstation-full-16.2.3-19376536.exe ---------分---------隔---------线--------- 【VMware Workstation 15】 VMware Workstation v15.x 永久许可证激活密钥: FC7D0-D1YDL-M8DXZ-CYPZE-P2AY6 FC14U-4MW8L-081DP-E7WET-WQHFF GG71H-FDWDN-0884P-LPX79-QUHU2 ZF1J2-29W8K-M859P-14XGG-NAKVA VMware Workstation 15.5.7 Pro for Windows 发布日期: 2020-11-19 文件大小: 552.28 MB https://customerconnect.vmware.com/cn/downloads/details?downloadGroup=WKST-1557-WIN&productId=799&rPId=55775 下载地址: https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-workstation-full-15.5.7-17171714.exe VMware Workstation 15.5.7 Pro for Linux 发布日期: 2020-11-19 文件大小: 512.84 MB https://customerconnect.vmware.com/cn/downloads/details?downloadGroup=WKST-1557-LX&productId=799&rPId=55776 下载地址: https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-Workstation-Full-15.5.7-17171714.x86_64.bundle ---------------分---------隔---------线--------------- 【VMware Workstation 14】 VMware Workstation v14.x 永久许可证激活密钥: FF31K-AHZD1-H8ETZ-8WWEZ-WUUVA CV7T2-6WY5Q-48EWP-ZXY7X-QGUWD CG54H-D8D0H-H8DHY-C6X7X-N2KG6 ZC3WK-AFXEK-488JP-A7MQX-XL8YF AC5XK-0ZD4H-088HP-9NQZV-ZG2R4 ZC5XK-A6E0M-080XQ-04ZZG-YF08D ZY5H0-D3Y8K-M89EZ-AYPEG-MYUA8 VMware Workstation 14.1.8 Pro for Windows 发布日期: 2019-11-12 文件大小: 487.14 MB https://customerconnect.vmware.com/cn/downloads/details?downloadGroup=WKST-1418-WIN&productId=686&rPId=39186 下载地址: https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-workstation-full-14.1.8-14921873.exe VMware Workstation 14.1.7 Pro for Linux 发布日期: 2019-03-28 文件大小: 439.75 MB https://customerconnect.vmware.com/cn/downloads/details?downloadGroup=WKST-1417-LX&productId=686&rPId=39187 下载地址: https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-Workstation-Full-14.1.7-12989993.x86_64.bundle ---------分---------隔---------线--------- 【VMware Workstation 12】 VMware Workstation v12.x 永久许可证激活密钥: VF5XA-FNDDJ-085GZ-4NXZ9-N20E6 1F04Z-6D111-7Z029-AV0Q4-3AEH8 GA1T2-4JF1P-4819Y-GDWEZ-XYAY8 VY1DU-2VXDH-08DVQ-PXZQZ-P2KV8 YG7XR-4GYEJ-4894Y-VFMNZ-YA296 VMware Workstation 12 for Windows 发行日期: 2018-01-10 文件大小: 400.86 MB https://my.vmware.com/cn/web/vmware/details?downloadGroup=WKST-1259-WIN&productId=524&rPId=20848 下载地址: https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-workstation-full-12.5.9-7535481.exe VMware Workstation 12 for Linux 发行日期: 2018-01-10 文件大小: 456.00 MB https://my.vmware.com/cn/web/vmware/details?downloadGroup=WKST-1259-LX&productId=524&rPId=20849 下载地址: https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-Workstation-Full-12.5.9-7535481.x86_64.bundle ---------分---------隔---------线--------- 【VMware Workstation 11】 VMware Workstation v11.x 永久许可证激活密钥: 1F04Z-6D111-7Z029-AV0Q4-3AEH8 AA5M8-8NGD3-M805Y-K5Q7G-X28E6 YU7NK-4NX92-48EWY-QMNQX-MZUD8 VF3M8-44X42-0850Q-4ZQXV-ZPUZ8 VA3HR-49YEQ-M854P-0QZEC-NVAU6 VMware Workstation 11 for Windows 发行日期: 2016-05-12 文件大小: 303.11 MB https://my.vmware.com/cn/web/vmware/details?downloadGroup=WKST-1114-WIN&productId=462&rPId=11037 下载地址: https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-workstation-full-11.1.4-3848939.exe VMware Workstation 11 for Linux 发行日期: 2016-05-12 文件大小: 413.03 MB https://my.vmware.com/cn/web/vmware/details?downloadGroup=WKST-1114-LX&productId=462&rPId=11037 下载地址: https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-Workstation-Full-11.1.4-3848939.x86_64.bundle ---------分---------隔---------线--------- 【VMware Workstation 10】支持32位系统 VMware Workstation v10.x 永久许可证激活密钥: 5F29M-48312-8ZDF9-A8A5K-2AM0Z JZ6WK-4529P-HZAA1-9RAG6-33JNR 5F4EV-4Z0DP-XZHN9-0L95H-02V17 VMware Workstation 10 for Windows 发行日期: 2015-07-02 文件大小: 495.52 MB https://my.vmware.com/cn/web/vmware/details?downloadGroup=WKST-1007-WIN&productId=362&rPId=8491 下载地址: https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-workstation-full-10.0.7-2844087.exe VMware Workstation 10 for Linux(32位) 发行日期: 2015-05-05 文件大小: 430.51 MB https://my.vmware.com/cn/web/vmware/details?downloadGroup=WKST-1006-LX&productId=362&rPId=8490 下载地址: https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-Workstation-Full-10.0.6-2700073.i386.bundle VMware Workstation 10 for Linux(64位) 发行日期: 2015-05-05 文件大小: 403.18 MB https://my.vmware.com/cn/web/vmware/details?downloadGroup=WKST-1006-LX&productId=362&rPId=8490 下载地址: https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-Workstation-Full-10.0.6-2700073.x86_64.bundle...

    2023-10-20 资源 314

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:a0668678

工作日:9:00-23:00,节假日休息

扫码关注